jazyk německý

V současnosti je všech třídách od 6. ročníku vyučován druhý světový jazyk - němčina.

Výuka probíhá v jazykových skupinách. Žáci jsou rozděleni do dvou skupin – základní a rozšiřující úroveň. 

Základní úroveň probíhá od 7. – 9. ročníku ve 2 hodinách týdně.

Rozšiřující úroveň je dotována dvěma hodinami týdně v 6. ročníku a třemi hodinami v 7. - 9. ročníku (podrobnější vysvětlení naleznete v RVP naší školy).

 

Pro snazší zvládnutí dalšího cizího jazyka jsou mnohdy určité gramatické jevy či situace připodobňovány k angličtině. Snažíme se o to, aby žáci v učení se další cizí řeči neviděli komplikaci a překážku v komplexním zvládnutí jednoho jazyka, ale aby mezi oběma jazyky nalezli spojitost a dokázali znalosti obou propojit a znásobit.

Žáci jsou postupně seznamováni s tématy blízkými jejich životu, zájmům a potřebám. Ve vyučování pracujeme s učebnicemi Deutsch mit Max a Prima (nakladatelství Fraus). Německé texty se v celém učebním souboru řídí novým německým pravopisem. Součástí každého dílu učebnice je rovněž pracovní sešit nabízející množství rozmanitých cvičení a poslechových úloh. Ve výuce používáme mnohé motivační a aktivizující prvky, jakými jsou písničky, básničky nebo i různé scénky či drobné divadelní sekvence. Učební texty jsou navíc doplňovány řadou zábavných příspěvků, čtením z německých školních časopisů, křížovkami, luštěnkami a kvízy. Je přeci úžasné moci se učit cizím jazykům, a tím poznávat jiné země s jejich odlišnými tradicemi a zvyky. Našim žákům se tu otvírají brány možností a budoucích úspěchů. Vždyť "kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem".