Dalton

Dalton je alternativní způsob učení, vyučovací metoda, osvěžení výuky novým, netradičním způsobem. Žák svobodně rozhoduje o své práci a postupuje svým tempem. Učí se spolupracovat s ostatními žáky na základě tzv. hlavních zásad daltonského vyučování:

 • Zodpovědnost
 • Samostatnost
 • Spolupráce

 

ZODPOVĚDNOST

 • žák si rozvrhne a naplánuje práci sám
 • samostatně si zvolí pořadí předmětů (na 1. stupni)
 • vybere si extra úkol na základě vlastního zájmu
 • volně se pohybuje po učebně, ale neruší ostatní
 • za svou volbu a za své učení je odpovědný

 

SAMOSTATNOST

 • žák pracuje samostatně a užívá svých vědomostí a dovedností
 • pokud potřebuje při řešení pomoc, má možnost užívat: mapy, encyklopedie, sešity, učebnice a atd.
 • dále může požádat o radu spolužáka
 • teprve, když není jiná možnost, obrátí se žák o pomoc k učiteli

 

SPOLUPRÁCE

 • pokud žáci na úloze spolupracují, naučí se nesdělit jeden druhému řešení, ale ukázat cestu k cíli

 

Dalton

Učitel na 1.stupni připraví pro žáky samostatnou práci z různých předmětů, většinou do 2 hodinového bloku 1x za týden. Žáci po krátké instruktáži plní úkoly v pořadí, které jim vyhovuje. Pracují ve dvojicích, samostatně nebo skupinkách. Osvědčila se práce nejen ve třídách, ale i na různých stanovištích, chodbách, kde jsou prováděny i praktické činnosti (pokusy, měření).

V 1. třídě se zpočátku začíná s jedním úkolem, postupně se přidává až na tři. Splněné úkoly žáci odloží a označí barevnými magnety, špendlíky (dle předmětů) na určenou tabuli. Tak má učitel přehled o práci každého žáka. V době, kdy žáci pracují, může učitel věnovat pozornost jednotlivým žákům podle potřeby. Po splnění povinných úkolů si žák volí další činnost (čtení, kreslení, skládání, stavebnice…) podle svého zájmu a zaměření nebo tzv. extra nepovinný úkol navíc (rébusy, hlavolamy…).

Na závěr daltonského bloku žáci i učitel ústně práci zhodnotí, po individuální kontrole potom učitel rozdá body. Žáci se za body posunují na tzv. daltonském metru nebo si vybarvují políčka obrázku. Pracovní listy si zasunou podle barev a předmětů do svých fólií v šanonech, které zůstávají ve třídě. Dalton je také propojen s celoročními projekty jednotlivých tříd.

Žáci jsou při této práci samostatní, tvořiví, dokáží vyhledat podstatné informace, orientovat se v textu, pracují s knihou, učebnicí, encyklopedií, mapou, sestavují referáty, procvičují si a upevňují učivo.

Na 2. stupni daltonská výuka plynule navazuje na zkušenosti a dovednosti žáků z prvního stupně.

 

Organizace DALTONU na 2. stupni

V organizaci daltonu na 2. stupni pokračujeme následovně:

V každém ročníku jsou určeny předměty, ve kterých se pracuje s daltonským plánem. Daltonsky je možno pracovat v různých dnech, každý určený předmět samostatně. Pracujeme podle vhodnosti obsahu učiva nejméně 2x do měsíce. To vše podle uvážení a na zodpovědnost vyučujícího.

Daltonskou výuku označujeme v třídní knize velkým písmenem „D“.

Písemné plánování se žáky využíváme ve všech předmětech 2. stupně, tedy nejen v předmětech „daltonských“.

 

V jednotlivých ročnících jsou určeny tyto předměty:

 • 6. ročník        Č, M, F
 • 7. ročník        Č, M, D, Př 
 • 8. ročník        Č. M, A, Př
 • 9. ročník        Č, M, Z, VO, Př 

Daltonské hodiny jsou zařazovány podle potřeby a vhodnosti učiva 1x za 14 dní. Práce v daltonských hodinách je velmi různorodá, např. skupina společně vypracovává obsáhlejší úkol nebo jednotlivě každý vypracovává svůj pracovní list, popřípadě je zadán dlouhodobější úkol, kdy si žák musí rozvrhnout a naplánovat práci tak, aby měl dílčí úkoly splněny k určeným kontrolním datům. V každém pracovním listě je vždy v závěru prostor k hodnocení vlastní práce nebo práce celé skupiny.

Žáci mají možnost využívat školní knihovnu i počítače – internet.

Daltonská výuka má na naší škole dlouhodobou tradici, učitelé se pravidelně zúčastňují mezinárodních daltonských konferencí a někteří zde působí jako lektoři. V rámci předávání zkušeností nás navštívili kolegové ze Slovenska, pro které byl připraven „Den daltonských otevřených dveří“.

Naše škola je členem Asociace daltonských škol.   

V roce 2009 byl škole udělen titul „Česká daltonská škola“. Certifikát získala po komisionálním posouzení stavu úrovně práce podle daltonských zásad.