PRO PŘEDŠKOLÁKY

 

UPOZORNĚNÍ!!!

Prosíme rodiče budoucích prvňáčků, kteří budou žádat o odklad školní docházky, aby se co nejdříve objednali na vyšetření do Pedagogicko-psychologické poradny.

 

Školákem nanečisto

Čtvrtek      15. 3. 2018    16-18 h

 

Dny otevřených dveří

Čtvrtek      14.12. 2017    8-16 h

Čtvrtek      22. 3. 2018     8-16 h

 

Zápis do 1. tříd

Středa       4. 4. 2018       14-18 h

Čtvrtek      5. 4. 2018       14-18 h

Náhradní termín:

Úterý       24. 4. 2018       15-17 h

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhne ve čtvrtek 14. 6. 2018 v 16:30 hod.

 

 

Profilujeme se třemi základními specializacemi:

  • Rozšiřující výuka cizích jazyků (3. - 9. r.), angličtina hrou (1. - 2. r.) 

  • Rozšiřující výuka hudební výchovy (1. - 9. r.)

  • Dalton (1. - 9. r.)

 

Činnost v zájmových kroužcích probíhá od října do května. O nabídce Vás budeme informovat na první školní schůzce v září.

Koncem září začínají probíhat týdenní soustředění hudebních tříd a týden cizích jazyků (celkem 3 turnusy).

Seznamy žáků o zařazení do tříd budou vyvěšeny v posledním srpnovém týdnu na dveřích školy. Nový školní rok bude zahájen 3. 9. 2018 v 8:00 hodin. Sejdeme se na hřišti školy. Děti mohou přijít s aktovkou, první den dostanou pracovní sešity a upomínkové předměty. Ve třídě stráví spolu s rodiči 1 hodinu, poté si děti odvede paní vychovatelka a rodiče absolvují úvodní schůzku, na které dostanou od třídní učitelky a paní vychovatelky ze školní družiny další potřebné informace.

 

Délka vyučování v prvním týdnu školy:

  • první den 2 hodiny
  • další dny 3-4 hodiny 

 

Školní družinu mohou navštěvovat již od 3. 9. 2018


Naši prvňáčci se zúčastní projektu „Vítejte ve škole“. Po písemném souhlasu rodičů bude třída vyfotografována a fotografie budou na přelomu září a října zveřejněny ve speciální příloze deníku MF DNES spolu s ostatními fotografiemi všech prvňáčků v Brně. Nástup do první třídy tak bude mít pro malé školáky ještě větší punc výjimečnosti a svátečního okamžiku. V září proběhne také Slavnostní předávání pamětních listů prvňáčkům spolu s třídní fotografií. Slavnost pořádá Městská část Brno - Žabovřesky a již tradičně probíhá v kulturním domě Rubín. V loňském roce shlédly děti divadlo. Pro budoucí prvňáčky každoročně pořádáme Seznámení se školou. Děti za námi přijdou do vyučování se svojí paní učitelkou ze školky. Připojí se k práci ve třídě a za chvíli by nestranný pozorovatel netušil, kdo je vlastně prvňáčkem a kdo ještě „školkáčkem“. Společně si povídáme, učíme se, plníme úkoly a poznáváme, jaké je to být opravdovým školákem. Děti si prohlédnou školu, nahlédnou do tříd, seznámí se s novým prostředím, které je příští rok čeká.

V rámci Projektu Seznámení se školou pořádáme pro předškoláky také divadelní představení, a to na podzim a na jaře. Naši žáci navštěvující dramatický kroužek pod skvělým vedením p. uč. Hoškové. Na naší škole proběhnou Dny otevřených dveří v prosinci a v březnu. V doprovodu našich šikovných žáků 2. stupně si můžete projít celou školu, ochotně Vám zodpoví všechny Vaše dotazy. Zveme všechny předškoláky i jejich rodiče!

Dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko-psychologické poradně. Pro Vaše děti bude vstup do první třídy úspěšný a snadný, pokud budete vědět, jak má být připraveno. Prosím, věnujte proto pozornost dalšímu textu a sami posuďte, jestli můžete dítě sami během zbývající doby na vstup do školy připravit.

 

 

Optimální připravenost

Nedostačující připravenost

Vyjadřování ve větách a jednoduchých souvětích, schopnost konverzace s dospělými, schopnost spontánního popisu dějů, poznatků, úvah. Klade mnoho otázek. Umí vyprávět o rodičích, sourozencích.

Vyjadřování pomocí jednotlivých výrazů, jednoduchých vět, zřídka samostatně. Vyprávění nesrozumitelné, chaotické. Neklade otázky k doplnění svých znalostí. Převládá dětská zpěvavá intonace, mazlivá výslovnost.

Orientace v okolí – zná svoji adresu, jména a povolání svých rodičů, svoje nacionále.

Nezná základní údaje o svém okolí.

Má rozvinuty základy logické paměti, chápe vztah větší x menší, více x méně.

Nechápe vztah větší x menší, více x méně, chybný úsudek.

Vyspělost v grafických projevech – umí napodobit jednoduché psací písmo, zná několik tiskacích písmen. Dovede popsat, co nakreslilo.

Neobratné zacházení s tužkou. V nakreslených tvarech nelze rozpoznat jednotlivé předměty.

Je schopno soustředit se na práci, odolává rušivým podnětům, dokáže překonat únavu.

Obtížně se soustřeďuje, snadno se nechá rozptýlit, často přerušuje práci.

Dovede navázat kontakt s cizí osobou.

Vyhýbá se kontaktu s cizími osobami, je stydlivé, bázlivé, nebo nadměrně upovídané, předvádí se.

Je schopno více ovládnout své emocionální projevy.

Má tendenci jednat impulzivně a bez zábran.

Je schopno více pracovat ve skupině pod dálkovým vedením.

Pracuje jen v bezprostředním kontaktu a za pobízení dospělého.

Schopnost zapojit se do kolektivních her, chápe pravidla, umí ustoupit jinému dítěti.

Stojí stranou, nenavazuje kontakty, při hře je svárlivé, agresivní.

Samostatnost – samo se umí obléknout, najíst, udržovat pořádek, správně plní pokyny, chce být užitečné, má zájem o úkoly, hraje si na školu, na práci. Započaté práce se snaží dokončit.

Nesamostatné, nedbá o pořádek a o své věci. Ničí sešity, knihy. Nepokouší se pomáhat, u práce nemá výdrž. Převládá zájem o hru.

Podřizuje se pokynům dospělých, i když jsou pro něj nemilé, chápe jejich nutnost.

Neposlušné, odmítá vyhovět.

 

 

PŘIPRAVTE DÍTĚ NA NÁSTUP DO ŠKOLY!

Mnozí rodiče se snaží připravit dítě na nástup do školy tím, že ho učí předem číst, psát a počítat. Zaměřit by se přitom měli spíše na něco jiného.

1.      Naučte ho sebeobsluze

Školák by se měl umět sám dobře a rychle obléknout, obout, zavázat si boty, umět se obsloužit na WC i v koupelně a najíst se příborem.

2.      Podporujte samostatnost

Nechejte dítě, ať si samo koupí v obchodě vybranou věc. Zatímco určitý ostych je normální, je třeba, aby se dítě nebálo vyjádřit před cizími lidmi a o něco požádat. Samozřejmostí by mělo být i zapamatování vlastní adresy.

3.      Neučte dítě v předstihu

Nemá smysl dítě předem učit číst a psát nebo počítat, pokud o to samo nejeví zájem. Mohlo by se pak ve škole nudit. Nesrovnávejte je s ostatními, to, že to některé děti umějí, neznamená, že budou mít ve škole stále náskok.

4.      Zkoušejte znalosti nenápadně

Můžete s dítětem procvičovat dovednosti, které jsou předstupněm školního učiva. Nedávejte mu vysloveně matematické příklady, ale počítejte třeba jablka nebo bonbony.

5.      Rozvíjejte komunikační dovednosti

Hodně si s potomkem povídejte, aby se naučil vyjadřovat své pocity i vyprávět své zážitky, čtěte mu a chtějte po něm, aby svými slovy převyprávěl obsah.

6.      Procvičujte jeho jemnou motoriku

Psaní půjde spíše dětem, které nemají problémy s jemnou motorikou – jejímu rozvoji pomůžete, když bude dítě hodně kreslit, modelovat, stříhat a navlékat korálky.