Projekty EU na ZŠ Jana Babáka

Projekt "Podpora autonomie učitelů a žáků na ZŠ"

V posledním čtvrtletí minulého školního roku škola podala žádost o grant Evropské unie v rámci výzvy č. 56. Svůj projekt nazvala „Podpora autonomie učitelů a žáků na ZŠ“ (reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0251). Žádost byla schválena a škola získala nemalé finanční prostředky na dvě významné oblasti. Tou první je účast tří učitelů anglického jazyka na jazykových a metodických kurzech v British Study Centres Teacher Training v Oxfordu. Učitelé zde absolvují intenzivní desetidenní jazykový a metodický kurz a nově nabyté zkušenosti, vědomosti a dovednosti pak budou implementovat do výuky. Kurzy tak budou velikým přínosem nejen v profesním růstu pedagogů samotných, ale zároveň povedou k dalšímu zdokonalení výuky anglického jazyka, na který se škola intenzivně zaměřuje v rámci svého programu rozšířené výuky cizích jazyků.

Druhou oblastí, která je z projektu podpořena, je oblast čtenářské gramotnosti. Ta bude podporována a prohlubována tzv. čtenářskými dílnami. Vybraní učitelé českého jazyka v druhých až devátých třídách vytvoří pro každý ročník koncept deseti čtenářských dílen, které budou probíhat v rámci hodin českého jazyka a literatury. Škola zakoupí z nabytých finančních prostředků minimálně 400 kusů knih a několik elektronických čteček, které budou nápomocny při snaze učitelů v rozvíjení zájmu žáků o četbu a samostatném uvažování při práci s různými druhy textu.

Žádný projekt nemá smysl, pokud není naplněn zainteresovaností zúčastněných. Díky tomu, že pedagogům na ZŠ Jana Babáka tento aspekt neschází, stává se projekt smysluplnou událostí, jejíž výsledky se brzy projeví v naplňování nově formulovaných cílů výuky anglického jazyka a čtenářské gramotnosti.

 

                                                           Mgr. et MgA. Michal Jančík, zástupce ředitele

 

Angličtina v novém hávu - projekt EU

Základní škola Brno, Jana Babáka 1 poskytuje rozšířenou výuku cizích jazyků a snaží do této oblasti přinášet stále nové vyučovací metody, které žákům zefektivňují edukativní proces. Proto využila možnosti podat žádost o finanční dotaci v rámci Výzvy 57 operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

V říjnu, po přidělení dotace, škola zapojila do výuky angličtiny tzv. blended learning. Žáci pátých, šestých a osmých tříd, kteří se vzdělávají v rozšířeném programu výuky cizích jazyků, mají pro následujících třináct měsíců přístup do e-learningové studovny poskytované společností ONLINE JAZYKY.

Po rozřazení na jejich odpovídající jazykovou úroveň absolvují v daném období určený kurz. Interaktivní elektronická výuka je koncipována tak, že rozvíjí u žáků všechny oblasti znalosti jazyka – od slovní zásoby přes poslech a výslovnost až po prohlubování gramatiky. Žáci této formě výuky věnují jednu vyučovací hodinu týdně, v níž konzultují s pedagogem průběh svého studia. Učitel působí jako mentor vedoucí individuálně každého žáka podle jeho potřeb a schopností. Kurz je založen především na samostatné domácí práci žáků. Vede je k plánování svého vzdělávání tak, aby za určité období zvládli množství práce určené pedagogem. Efektivitu této výuky pak ukáže srovnání vstupního a závěrečného testu.

Kromě žáků byli v projektu podpořeni i čtyři učitelé anglického jazyka, kteří tímto způsobem prohlubují své znalosti.

Věříme, že celý projekt povede nejen k upevnění znalostí a schopnosti komunikovat v anglickém jazyce, ale že se stane pro žáky zpestřením klasické školní výuky.

 

Mgr. MgA. Michal Jančík

zástupce ředitele

 
Pojďme se dotknout ICT, mentoři

V letošním školním roce je Základní škola Brno, Jana Babáka 1 zapojena do dvou projektů financovaných z fondů Evropské unie. První projekt s názvem „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“ je zaměřen na pomoc žákům se vzdělávacími potížemi. Dvěma vybraným žákům z každého ročníku se bude po skončení výuky individuálně věnovat tzv. mentor, jenž jim pomůže s učivem, které je pro ně aktuálně problematické. K zajímavější formě doučování žákům poslouží tablety, které škola z projektu získá. Další funkcí mentora bude užší komunikace s rodiči i s pedagogy konkrétních předmětů. Celý projekt by měl tedy vést ke kvalitnějšímu zapojení žáků, jejichž vzdělávací potíže vycházejí z různých aspektů, do edukativního procesu. Více informací na https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/#c4470935

Druhý projekt, který je další pomocí škole a jednotlivým pedagogům v zapojení moderní ICT techniky do výuky, nese název „Pojďme se dotknout ICT“.  Do projektu bude zapojeno 19 pedagogů, kteří dostanou k dispozici pro svou práci tablet, jehož funkce budou využívat ve vyučovacím procesu. Tito učitelé absolvují několik školení: jednak na stávající ICT zařízení ve škole, jednak na zapojení dotykových zařízení do výuky a v neposlední řadě na zapojení dotykového zařízení do výuky svých předmětů.

 

Věříme, že oba projekty opět zvýší kvalitu výuky na naší škole a povedou ke spokojenosti pedagogů, ale především žáků a jejich rodičů.

 

 

HODNOCENÍ  PROJEKTU  EU

 

                   č. CZ.1.07/1.4.00/21.1486

Projekt s názvem „Individualizace a inovace výuky“ byl na Základní škole Brno, Jana Babáka 1 zahájen 1.2.2011 a ukončen 31.7.2013 s rozpočtem 1 757 630,-Kč. Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem.

Projektové finance podpořily realizaci těchto klíčových aktivit a výstupů:

1)         I/3 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků (10 osvědčení)

  II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (10 osv.)

 III/3 Vzdělávání v oblasti digitálních technologií (30 osv.)

IV/3 Rozvoj matematické gramotnosti žáků ZŠ (8 osv.)

 V/3 Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ (12 osv.)

2)        II/1 Individualizace výuky cizích jazyků. Během 2 let jsme dělili vyuč. hodiny u   žáků 7., 8. ročníku a 8.a 9. ročníku při výuce anglického jazyka. 

3)       III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vytvořili jsme 600 digitálních učebních materiálů. Budeme je využívat v dalších letech při zkvalitňování výuky na 1.i 2. stupni.

4)      VII/1 Prevence rizikového chování. Ve 4 třídách 6.a 7. ročníku nám pomohli zkušenosti odborníků PPP Brno, kteří žáky seznámili v každé třídě v 8 hodinách s nebezpečím drog.

Z projektových financí jsme také pořídili:

-          Pořízení celé počítačové učebny s 24 místy s interaktivní tabulí a s jejím zapojením

-          Doplnění původní PC učebny z 24 na 30 míst

-          4 promítací sady (PC, projektor, plátno)

-          12 počítačů a 6 tiskáren

-          2 kopírky

-          Výukové programy a interaktivní učebnice

Projekt hodnotím velmi kladně. Prostřednictvím nových metod a technického vybavení zlepšujeme kvalitu výuky na naší škole. Žáci mají lepší možnosti získávat pro ně potřebné klíčové kompetence a větší předpoklady se úspěšně uplatnit a realizovat v naší společnosti.

                                                            Mgr. Ivo Pokorný, ředitel školy      

 

 

                  

Projekt EU na ZŠ Jana Babáka

 

V únoru 2011 jsme úspěšně vstoupili do projektu EU s názvem „Individualizace a inovace výuky“ z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ. Vzhledem k tomu, že výše částky závisí na počtu žáků, získala naše škola pro realizaci celkem 1 757 630,-Kč. Tyto finanční prostředky budou použity ke zlepšení kvality výuky na škole. Projekt bude ukončen 31.7.2013.

V rámci projektu učitelé vytvořili 600 digitálních učebních materiálů, které budou ve výuce ověřovány v letošním školním roce a následně využívány i v dalších letech. Mnoho těchto materiálů bude použito při daltonské výuce, kterou se naše škola zabývá již 12 let. Vedle procvičovacích a testovacích prací vytvořili učitelé také materiály interaktivní sloužící ke zpestření a zkvalitnění výuky.

Finanční prostředky jsme dále využili na materiální vybavení školy. Pořídili jsme další počítačovou učebnu s interaktivní tabulí, zakoupili kopírovací stroje, notebooky, tiskárny do učitelských kabinetů, výukové programy a interaktivní učebnice pro jednotlivé předměty

1. i 2. stupně. Dále máme v úmyslu pořídit pro výuku sady sestávající z notebooku, projektoru a přenosného plátna. Škola se v současné době může pochlubit 2 počítačovými učebnami a 4 interaktivními tabulemi, tedy dostatečným množstvím aktivně využívané moderní techniky. Zdokonalování v této oblasti je také našim cílem do dalších let. To vše souvisí s kvalitním dalším vzděláváním učitelů v rámci projektu EU jak v oblasti odbornosti a metodiky, tak i v oblasti smysluplného využívání nových ICT technologií.

Dále jsme finanční prostředky EU použili na posílení výuky cizích jazyků, která je jednou z profilací naší školy. Již druhým rokem obohacuje výuku anglického jazyka u starších žáků rodilý mluvčí. Naším cílem je udržet rodilého mluvčího i v letech dalších, kdy již nebudeme využívat finančních prostředků z projektu EU.

Velmi důležitá je pro nás i klíčová aktivita „Prevence rizikového chování“. Díky financím z EU jsme na žáky 2. stupně mohli loni působit v oblasti kyberšikany a letos využijeme školených odborníků, kteří žáky  6.a 7.tříd seznámí s nebezpečím drog a návykových látek.

O celém našem projektu „Individualizace a inovace výuky“ posíláme pravidelně každé pololetí monitorovací zprávu na MŠMT a snažíme se o jeho prezentaci na veřejnosti.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, že ZŠ Jana Babáka a její pedagogové se velmi snaží o zkvalitnění výuky a hledání nových cest, jak žáky zaujmout tak, aby pro ně bylo učení daleko zábavnější. Snažíme se využívat modernější pomůcky, bez jejichž používání se budoucí generace neobejdou. Výsledky se již objevují a díky našemu přístupu jsme si získali důvěru mnoha rodičů. Projevilo se to mimo jiné tím, že máme v novém školním roce 2012/2013 tři třídy prvňáčků a celkem o 50 nových žáků více než v loňském školním roce.

Doufám, že se nám práce bude i nadále dařit a celý nový školní rok bude úspěšný.

                                                                 

    Mgr. Ivo Pokorný, ředitel školy