Projekt OPVVV 2016-2018

 

Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů

 

Od 1. 9. 2016 je na naší škole realizován projekt z fondů OPVVV s názvem „Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů“. Projekt je koncipován jako dvouletý, bude ukončen 31. 8. 2018.

Projekt je zaměřen, jak již napovídá název, na dočasnou personální podporu školního psychologa a speciálního pedagoga.

Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče, poskytuje akutní intervenci v případě kolize žáka ve školním vzdělávání, provádí diagnostiku v 9. ročníku v rámci volby povolání atd.

Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuální vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

Díky finanční podpoře mohou být obě výše zmíněné funkce vybaveny potřebnými pomůckami a literaturou nezbytnou pro jejich práci, stejně tak se mohou dále vzdělávat na kvalitních seminářích.

Další aktivitou projektu je společné vzdělávání pedagogického sboru v rozsahu 8 hodin zaměřené na inkluzi. Cílem tohoto vzdělávání je podpořit koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni i žáci s potřebou podpůrných opatření.

Poslední aktivitou projektu je účast jednoho pedagoga na kurzu zaměřeného na mentoring. Mentoring je jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje. Jedná se o formu, která odpovídá současným trendům ve vedení lidí. Většina manažerů se v posledních letech odklání od autokratického řízení k partnerskému vedení lidí, od udržování hierarchických struktur k budování autonomních týmů, od soutěživosti mezi pracovníky k budování tzv. učících se organizací, které jsou založeny na osobním mistrovství, týmové spolupráci, systémovém myšlení, sdílení vizí a mentálních modelů. Mentor u druhých podporuje rozvoj jejich profesních kompetencí, rozumí procesům učení dospělých a dokáže své kolegy na cestě jejich rozvoje doprovázet tím, že posiluje jejich důvěru, sebeuvědomění a zodpovědnost. Vzdělávací program je rozdělený do dvou modulů. Cílem kurzu je rozvinout u účastníka základní mentorské kompetence takovým způsobem, aby už v jeho průběhu mohli začít s aktivní mentorskou praxí, tzn. podporou profesního rozvoje některého ze svých kolegů.