• Informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024 / 2025

     

    Termín zápisu: 10. a 11. dubna 2024 (14.00 - 18.00 hod)

    Náhradní termín: 30. 4. 2024 (15.00 - 17.00 hod)

    Třídní schůzky budoucích prvních tříd: 18. 6. 2024 (16.30 hod)

    Den otevřených dveří: 26. 3. 2024 (8.00 - 16.00 hod)


    Konzultační schůzka s rodiči budoucích prvňáčků.

    Proběhne se zástupkyní ředitele Mgr. Ladou Novotnou: 26. 3. 2024 (12.00 a 16.00 hod)

     

    Podmínkou pro registraci žáka k zápisu je vyplnění elektronické žádosti o přijetí na adrese https://zapisdozs.brno.cz

     

    Zápis bude probíhat v letošním roce prezenční formou.

    Na základě podané žádosti si rodič rezervuje termín a čas, ve který se dostaví spolu s dítětem do školy (s jednotlivým žákem potrvá cca 15 min).

    Pedagogové prvního stupně zjišťují a posuzují u dětí školní zralost, tzn. jeho fyzickou a duševní připravenost pro vstup do školy.

    Dítě by mělo prokázat schopnost zvládnout s nástupem do 1. třídy absolvovat školní vyučování, být schopno se vypořádat se změnou prostředí a lidí kolem sebe, přijmout nový způsob zaměstnání s převahou organizované práce.

    Při zápisu u dětí sledujeme hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku, míru rozvoje zrakového a sluchového vnímání, slovní zásobu a schopnost vyjadřování, správnou výslovnost. Dále pak zvládání matematických představ, rozpoznání zákl. geom. tvarů, orientaci na ploše i v prostoru, citovou a sociální zralost, pracovní zralost.

     

     

    Vyplněnou žádost o přijetí přineste osobně v den zápisu.

    Pokud máte zájem o rozšířenou výuku hudební výchovy, napište tuto informaci na přihlášku do pravého horního rohu. Pokud má Vaše dítě sourozence, který navštěvuje naši školu, napište, prosím, jeho jméno a třídu na přihlášku do pravého horního rohu.

     

    Možnosti doručení 

    1. datová schránka (49wnjgg)               
    2. e-mail s elektronickým podpisem  (skola@zsbabak.cz)
    3. poštou (Základní škola Brno, Jana Babáka 1, p. o., ul. Jana Babáka 1, 616 00
    4. vložením do poštovní schránky budovy školy (u hlavního vchodu)          

                                                                                                                       

    Seznam přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/25 bude zveřejněný na webových stránkách naší školy 10. 5. 2024.

     

    Přednostně přijímáme děti ze spádových oblastí a následně sourozence našich žáků. V případě, že tato kritéria nestačí, rozhoduje losování, které je provedeno transparentně. Stejné podmínky platí i v případě, že se uvolní místa pro nespádové děti. Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověřujeme v rámci elektronického zápisu města Brna a na ÚMČ, který vede evidenci obyvatel.

     

    V případě dětí, které mají vývojové a zdravotní poruchy nebo potřebu asistenta pedagoga, mohou rodiče kontaktovat zástupkyni ředitele Mgr. Ladu Novotnou osobně v termínu 10. a 11. dubna 2024 od 14 do 17 hod., popř. telefonicky (541 211 986).

    Rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky, doloží vyjádření dětského lékaře a pedagogicko - psychologické poradny popř. klinického psychologa.

    V případě dřívějšího nástupu do ZŠ u nešestiletých (k 31. 8. 2024 nedovrší 6 let) doloží zprávu ze školského poradenského zařízení.

    Pokud máte zájem požádat o odklad školní docházky, co nejdříve se, prosíme, objednejte na vyšetření do pedagogicko - psychologické poradny.

     

    Informace k odkladu školní docházky:

    Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li písemně zákonný zástupce dítěte při zápisu o odklad povinné školní docházky, odloží ředitel školy počátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Tuto žádost je nutné doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, kdy dítě dosáhne osmého roku věku.