• Národní plán obnovy - digitalizujeme školu II

    • 18.03.2024 14:54
    • V rámci implementace Komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace (dále jen komponenta 3.1) financované z Národního plánu obnovy (dále jen NPO) byly školám poskytnuty finanční prostředky, jejíchž zdrojem je Evropská unie.
    • více
   • Projekty EU

   •  

     

     

    Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna. 

     

     

     

     

    1. 9. 2022 - 31. 8. 2025

    Školní psycholog, speciální pedagog, školní asistent, vzdělávání

    Reg. č.: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000683

    Náplní projektu je personální podpora v rámci financování funkce školního psychologa (1,0 úvazku), speciálního pedagoga (0,2 úvazku) a školního asistenta (1,0 úvazku).

    Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče, poskytuje akutní intervenci v případě kolize žáka ve školním vzdělávání, provádí diagnostiku v 9. ročníku v rámci volby povolání atd.

    Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuální vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

    Škoní asistent dává podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Pomáhá při organizaci školních i mimoškolních akcí, poskytuje podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování, podle potřeb pedagoga školní asistent zajišťuje i podpůrné administrativní a organizační činnosti. Poskytuje organizační podporu asistentům pedagoga, asistentce pedagoga pro ukrajincké žáky. Mimo výše uvedených vykonává mnoho dalších činností.

    Velmi důležitou součástí projektu je financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a vychovatelů školní družiny.

     

     

    1.9.2020-31.8.2022

    Školní psycholog a speciální pedagog, projektové dny
    Reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017504

    Od 1. 9. 2020 je na naší škole realizován projekt z fondů OPVVV s názvem „Školní psycholog a speciální pedagog, projektové dny“. Projekt je koncipován jako dvouletý, bude ukončen 31. 8. 2022.

    Projekt je zaměřen, jak již napovídá název, na dočasnou personální podporu školního psychologa a speciálního pedagoga.

    Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče, poskytuje akutní intervenci v případě kolize žáka ve školním vzdělávání, provádí diagnostiku v 9. ročníku v rámci volby povolání atd.

    Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuální vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

    Díky finanční podpoře mohou být obě výše zmíněné funkce vybaveny potřebnými pomůckami a literaturou nezbytnou pro jejich práci, stejně tak se mohou dále vzdělávat na kvalitních seminářích.

    Dalšími aktivitami projektu jsou projektové dny jak ve škole, tak mimo školu.

     

    Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

    Naše škola je zapojena do projektu „ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II" , který je spolufinancován Evropskou unií. Vice se dozvíte zde

     

     


     

    projekt statutárního města Brna „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“
    Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630     

     

     

     

     

    1.9.2018-31.8.2020

    Školní psycholog a speciální pedagog, polytechnické vzdělávání, CLIL
    Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009224

    Od 1. 9. 2018 je na naší škole realizován projekt z fondů OPVVV s názvem „Školní psycholog a speciální pedagog, polytechnické vzdělávání, CLIL“. Projekt je koncipován jako dvouletý, bude ukončen 31. 8. 2020.

    Projekt je zaměřen, jak již napovídá název, na dočasnou personální podporu školního psychologa a speciálního pedagoga.

    Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče, poskytuje akutní intervenci v případě kolize žáka ve školním vzdělávání, provádí diagnostiku v 9. ročníku v rámci volby povolání atd.

    Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuální vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

    Díky finanční podpoře mohou být obě výše zmíněné funkce vybaveny potřebnými pomůckami a literaturou nezbytnou pro jejich práci, stejně tak se mohou dále vzdělávat na kvalitních seminářích.

    Další aktivitou projektu je zavádění metody CLIL do výuky. V rámci projektu budou šesti pedagogům - nejazykářům poskytny lektory (vyučujícími anglického jazyka) lekce anglického jazyka. Následně společně připraví pět CLIL minilekcí, které budou realizovány pedagogem-nejazykářem. Po skončení každé lekce proběhne společná reflexe.

    Poslední aktivitou projektu je účast pedagogů na DVPP v oblasti polytechnického vzdělávání. Touto aktivitou je podpořene profesní růst pedagogických pracovníků.    1.9.2017 – 31.12.2019

    Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností
    Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

    Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů. Projektu se zúčastňují 3 učitelé školy.    1.9.2017 – 31.12.2019

    Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ
    Reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16-021/0003126

    Projekt je zaměřen na pomoc problémovým žákům, kteří mají špatné sociální zázemí a návyky, které se projevovaly nedostatečnou domácí přípravou, která měla vliv na jejich celkový prospěch. 4 mentoři se věnovali 26 žákům školy.

    Kroužek Aktivního občanství a sociálního rozvoje – 6 žáků.

    Kariérové poradenství – pomoc žákům a jejich rodičům při orientaci v nabídce středních škol, návštěva škol.

    Více informací: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-skolstvi-mladeze-a-telovychovy/projekty/prevence-skolni-neuspesnosti-na-zakladnich-skolach-ve-meste-brne/#c4481272

     

         1.9.2016

    OPVVV - Šablony I - Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů

    Od 1. 9. 2016 je na naší škole realizován projekt z fondů OPVVV s názvem „Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů“. Projekt je koncipován jako dvouletý, bude ukončen 31. 8. 2018.

    Projekt je zaměřen, jak již napovídá název, na dočasnou personální podporu školního psychologa a speciálního pedagoga.

    Školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče, poskytuje akutní intervenci v případě kolize žáka ve školním vzdělávání, provádí diagnostiku v 9. ročníku v rámci volby povolání atd.

    Školní speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupracuje na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuální vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření nebo se speciálními vzdělávacími potřebami.

    Díky finanční podpoře mohou být obě výše zmíněné funkce vybaveny potřebnými pomůckami a literaturou nezbytnou pro jejich práci, stejně tak se mohou dále vzdělávat na kvalitních seminářích.

    Další aktivitou projektu je společné vzdělávání pedagogického sboru v rozsahu 8 hodin zaměřené na inkluzi. Cílem tohoto vzdělávání je podpořit koncept společného vzdělávání. Kurz přispěje k rozvoji kompetencí pedagogů pro práci s heterogenní skupinou žáků, ve které jsou vzděláváni i žáci s potřebou podpůrných opatření.

    Poslední aktivitou projektu je účast jednoho pedagoga na kurzu zaměřeného na mentoring. Mentoring je jednou z moderních forem podpory profesního rozvoje. Jedná se o formu, která odpovídá současným trendům ve vedení lidí. Většina manažerů se v posledních letech odklání od autokratického řízení k partnerskému vedení lidí, od udržování hierarchických struktur k budování autonomních týmů, od soutěživosti mezi pracovníky k budování tzv. učících se organizací, které jsou založeny na osobním mistrovství, týmové spolupráci, systémovém myšlení, sdílení vizí a mentálních modelů. Mentor u druhých podporuje rozvoj jejich profesních kompetencí, rozumí procesům učení dospělých a dokáže své kolegy na cestě jejich rozvoje doprovázet tím, že posiluje jejich důvěru, sebeuvědomění a zodpovědnost. Vzdělávací program je rozdělený do dvou modulů. Cílem kurzu je rozvinout u účastníka základní mentorské kompetence takovým způsobem, aby už v jeho průběhu mohli začít s aktivní mentorskou praxí, tzn. podporou profesního rozvoje některého ze svých kolegů.    31.10.2014

    OPVK: Pojďme se dotknout ICT
    Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/51.0016

    Naše škola se zapojila do projektu: Pojďme se dotknout ICT, č. projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0016

    jako partner projektu.

     

    Realizátor projektu:

    Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno

    Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

     

    Doba realizace projektu:

    Projekt probíhá v době od  31. 10. 2014 do 31. 7. 2015

     

    Cíl projektu:

    Cílem projektu je profesní rozvoj pedagogických pracovníků naší školy ve využívání mobilních dotykových zařízení jako moderního nástroje ve výuce a vzdělávání žáků vzhledem k dynamickému rozvoji  těchto technologií.

     

    Popis zapojení partnera:

    Vzdělávání ředitelů.

    Mentorská činnost.

    Studium pro metodiky ICT.

    Nákup dotykových zařízení v rámci Výběrového řízení.

    Absolvování seminářů a školení v oblasti zapojování mobilních dotykových zařízení do výuky organizované SSŠ Brno.

    Spolupráce při evaluaci projektových aktivit.


    1.2.2011

    OPVK: Individualizace a inovace výuky

    Projekt s názvem „Individualizace a inovace výuky“ byl na Základní škole Brno, Jana Babáka 1 zahájen 1.2.2011 a ukončen 31.7.2013 s rozpočtem 1 757 630,-Kč. Projekt byl realizován v souladu s projektovým záměrem.

    Projektové finance podpořily realizaci těchto klíčových aktivit a výstupů:

    1)         I/3 Rozvoj čtenářské a informační gramotnosti žáků (10 osvědčení)

               II/3 Metodický kurz pro učitele cizích jazyků (10 osv.)

              III/3 Vzdělávání v oblasti digitálních technologií (30 osv.)

              V/3 Rozvoj matematické gramotnosti žáků ZŠ (8 osv.)

              V/3 Rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků ZŠ (12 osv.)

    2)        II/1 Individualizace výuky cizích jazyků. Během 2 let jsme dělili vyuč. hodiny u   žáků 7., 8. ročníku a 8.a 9. ročníku při výuce anglického jazyka. 

    3)       III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vytvořili jsme 600 digitálních učebních materiálů. Budeme je využívat v dalších letech při zkvalitňování výuky na 1.i 2. stupni.

    4)      VII/1 Prevence rizikového chování. Ve 4 třídách 6.a 7. ročníku nám pomohli zkušenosti odborníků PPP Brno, kteří žáky seznámili v každé třídě v 8 hodinách s nebezpečím drog.

    Z projektových financí jsme také pořídili:

    -          Pořízení celé počítačové učebny s 24 místy s interaktivní tabulí a s jejím zapojením

    -          Doplnění původní PC učebny z 24 na 30 míst

    -          4 promítací sady (PC, projektor, plátno)

    -          12 počítačů a 6 tiskáren

    -          2 kopírky

    -          Výukové programy a interaktivní učebnice

    Projekt hodnotím velmi kladně. Prostřednictvím nových metod a technického vybavení zlepšujeme kvalitu výuky na naší škole. Žáci mají lepší možnosti získávat pro ně potřebné klíčové kompetence a větší předpoklady se úspěšně uplatnit a realizovat v naší společnosti.

                                                                Mgr. Ivo Pokorný, ředitel školy